Grup d'investigació "Sinestesia i Multi-sensorialitat" de l'ISEACV

accions sonores sobre cal·ligrafia